Προπτυχιακές Σπουδές

Εγγραφές, βεβαιώσεις, δηλώσεις μαθημάτων, κλπ. είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, στο μηχανογραφικό σύστημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ Εξαμήνου  2019 – 2020.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Ε Εξαμήνου  2019 – 2020.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Ζ Εξαμήνου  2019 – 2020.

Προγραμματισμός σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020