Δομή και λειτουργία του τομέα

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας είναι οκτώ εξάμηνα. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, και νοσοκομειακή εξάσκηση σε χώρους εφαρμογών ακτινοτεχνολογίας. Τα μαθήματα που συγκροτούν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, μπορεί να είναι Θεωρητικά, Εργαστηριακά ή Μικτά και διακρίνονται σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικότητας και Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά. Επίσης,  περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, ακολουθεί εξεταστική περίοδος που  οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς σε όλη τη διδακτέα ύλη. Διδακτέα είναι η ύλη που πρέπει να έχει διδαχθεί σύμφωνα με το περίγραμμα σπουδών κάθε μαθήματος. 

Για την εξάσκηση των σπουδαστών το τμήμα διαθέτει δύο αίθουσες εργαστηρίου και μια επιπλέον αίθουσα εξοπλισμένη με σύγχρονο δίκτυο 15 υπολογιστών. Στα εργαστήρια που διαθέτει το τμήμα πραγματοποιούνται προπτυχιακά Εργαστηριακά μαθήματα κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού ενώ αναπτύσσεται και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της ακτινοτεχνολογίας στην Ιατρική Απεικόνιση. Οι σπουδαστές με βάση τις δηλώσεις τους και ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και εξοπλισμό σε κάθε εργαστήριο, κατανέμονται σε ομάδες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών. Αυτές οι ομάδες υποδιαιρούνται σε υποομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαστηριακών ασκήσεων. Ο σπουδαστής βαθμολογείται για κάθε εργαστηριακή άσκηση και γι’ αυτό το σκοπό λαμβάνονται υπόψη τόσο οι θεωρητικές, όσο και οι πρακτικές γνώσεις (προφορική εξέταση ή γραπτό τεστ).